Menu Główne
Prywatne Technikum
Hotelarskie

ul. Jana Pawła II 10a
34-500 Zakopane
tel. 0-18 20 123 90
konto bankowe:
Bank Śląski o/Zakopane
42 1050 1474 1000 0022 0988 2337
email:
 
hotelarz@hotelarz.com.pl
 
 
 
 
 

STOWARZYSZENIE POMOCY
NIEPELNOSPRAWNYM
"BADZCIE Z NAMI"
 
STATUT PRYWATNEGO TECHNIKUM HOTELARSKIEGO
w Zakopanem


Statut uchwalono na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996 r., poz. 329 z późn. zmianami).


 

Dział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole
§ 1

 


Prywatne Technikum Hotelarskie w Zakopanem jest szkołą dla młodzieży, (absolwentów gimnazjum) dającą wykształcenie średnie ogólne i zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa  nr st.341[04]  z możliwością uzyskania  świadectwa maturalnego oraz tytułu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Nauka w części ogólnokształcącej realizowana jest wg. ramowego programu nauczania  dla technikum MEN, a w części zawodowej wg programu 2405/T-5,SP/MEN z 1998.02.24
Czas trwania nauki w szkole wynosi 4 lata.
Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej i działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991r z późniejszymi zmianami.
Celem nadrzędnym jest dobro ucznia oraz możliwie najlepsze przygotowanie go do zawodu.

§ 2

Osobą prowadzącą szkołę jest Jan Kurzysz,
zamieszkały w Zakopanem, ul.Regle 8
Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Jana Pawła II 10a w Zakopanem.
Część zajęć edukacyjnych może odbywać się poza siedzibą szkoły, jeżeli będzie to służyć lepszej organizacji tych zajęć (sala gimnastyczna, pływalnia, siłownia, pracownie technologii gastronomicznej, informatyki itp.) Wykorzystanie tych obiektów powinno być udokumentowane stosowną umową pomiędzy szkołą, a inną jednostką. Do miejsca tych zajęć uczniowie przemieszczają się samodzielnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności i przestrzegając przepisy ruchu drogowego.


 

Dział II
Z A R Z Ą D Z A N I E   S Z K O Ł Ą
Rozdział 1
§ 3

 

Zagadnienia podstawowe

1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły
b) Rada Wychowawców
c) Rada Pedagogiczna Szkoły
d) Rada Szkoły /jeżeli zostanie powołana/
e) Samorząd Uczniowski.

2. Środki finansowe na działalność Szkoły pochodzą z:
a) opłat czesnego od uczniów,
b) dotacji otrzymanych zgodnie z obowiązującym prawem,
c) innych źródeł,


1. Dyrektorem jest osoba prowadząca, która może (w miarę potrzeb) powołać  Zastępcę Dyrektora ds. dydaktycznych oraz zatrudnia innych pracowników.
2. Do zadań Dyrektora szkoły należy:
a) reprezentowanie szkoły na zewnątrz,
b) kierowanie i odpowiedzialność za bieżącą działalność szkoły,
c) zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników szkoły,
d) ustalanie w oparciu o kalkulację finansową wysokości opłat za naukę  (czesne) na bieżący rok szkolny,
e) w wypadku konieczności zmian wysokości czesnego w trakcie roku szkolnego  wnioskowanie do osoby prowadzącej o taką zmianę z jej uzasadnieniem,
f) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów, mających na celu  podnoszenie poziomu dydaktycznego Szkoły oraz maksymalnego wykorzystania  nauki i praktycznej nauki zawodu jak również specyficznych wymagań  związanych z nauczanym zawodem.

Rozdział 3
§ 5


Rada Wychowawców

Celem doraźnego rozwiązywania  problemów bieżących szkoły, dyrektor może zwołać  Radę Wychowawców. W jej skład wchodzą wychowawcy wszystkich klas. Rada może podejmować  doraźne decyzje, niewchodzące w kompetencje Rady Pedagogicznej. Rada jest organem doradczym Dyrektora Szkoły.


Rozdział 4

§ 6


Rada Pedagogiczna


1. Radę Pedagogiczną Szkoły tworzą Dyrektor Szkoły oraz wszyscy nauczyciele.
2. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor Szkoły.
3. Rada spotyka się przynajmniej 3 razy w roku /przed rozpoczęciem roku  szkolnego, po I półroczu  i  przed  zakończeniem roku szkolnego/

4. Zadania Rady Pedagogicznej:
a) ustala i realizuje plan pracy szkoły,
b) ustala wyniki i klasyfikację końcoworoczną uczniów,
c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w  szkole,
d) rozstrzyga kwestie pedagogiczne,
e) podejmuje uchwały w sprawie zawieszenia w prawach ucznia lub skreślenia z  listy uczniów,
5. Wszelkie uchwały Rada podejmuje zwykłą większością głosów.


§7


Regulamin rady pedagogicznej

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w  szkole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem  doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na  wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, których  celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i  wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  szkoły. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się w terminach przewidzianych  kalendarzem roku szkolnego.
3. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz  zawiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.  Powiadomienie odbywa się poprzez wywieszenie informacji w sekretariacie  szkoły.
4. Nauczyciele mogą zgłaszać wnioski i tematy do porządku zebrania.
5. Obecność na zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa. W szczególnych  przypadkach przewodniczący rady może zwolnić nauczyciela z zebrania.
6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w  obecności, co najmniej połowy jej członków.
7. Zebrania rady są protokołowane w księdze protokołów. Każdy protokół  podpisany jest przez protokołującego. Nauczyciele mają wgląd do protokołów  rady w gabinecie dyrektora szkoły.
8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na  zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste uczniów  lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
9. W sprawach personalnych na formalny wniosek przegłosowany przez członków  Rady Pedagogicznej, głosowanie odbywa się w trybie tajnym. 


Rozdział 5
§ 8


Rada Szkoły

Rada Szkoły składa się z Dyrektora Szkoły oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniów  (po 3 osoby), może być powołana na wniosek jednej z w/w stron jako organ doradczy i wnioskujący.
Rada Szkoły może włączyć doraźnie do swojego składu osoby spoza szkoły, szczególnie związane z pracą zawodową w branży hotelarsko - turystycznej.
W wypadku powołania Rada Szkoły opracuje swój Regulamin, który nie może być sprzeczny z niniejszym Statutem.


Rozdział 6
§ 9


Samorząd Uczniów

1. Celem Samorządu jest zaangażowanie Uczniów w działania dla dobra Szkoły  oraz jej uczniów.
2. W szczególności do zadań Samorządu należy:
a) dbanie o przestrzeganie praw ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły,
b) organizowanie życia kulturalnego młodzieży,
c) organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
d) stawianie wniosków i opinii w sprawach szkoły,
3. Samorząd ustala swój Regulamin, który zostanie zatwierdzony przez  Dyrektora Szkoły oraz Radę Pedagogiczną.


Rozdział 7
§ 10


Warunki nauki w Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zakopanem

Zajęcia edukacyjne w Prywatnym Technikum Hotelarskim w Zakopanem prowadzone są w systemie szkoły dziennej oraz doraźnych kursów kwalifikacyjnych /dokształcających/ lub innych form  edukacyjnych, uwzględniających specyfikę szkoły i zawodu.
1. Zajęcia odbywają się w okresie roku szkolnego, który trwa od  1 września -  do 31 sierpnia obejmuje dwa półrocza, w tym okresy przerw świątecznych i  wakacji szkolnych wg terminów wyznaczonych przez MEN. Szkoła corocznie  opracowuje szczegółowy kalendarz roku szkolnego.
2. Rekrutacja do szkoły odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.  Podstawowym kryterium przyjęcia ucznia do szkoły są wyniki egzaminów  gimnazjalnych oraz oceny ze świadectwa końcowego gimnazjum. Szkoła  opracowuje w każdym roku Regulamin naboru uczniów do klasy I, w którym  szczegółowo określa zasady naboru.
3. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 45 minut.
4. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę na zasadach  określonych  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.12.1992r Dz.U.  97/92 i Kodeksu Pracy
5. Ze względu na specyfikę pracy w hotelarstwie i turystyce/ znaczny ruch  turystyczny w okresach ustawowo wolnych/ dopuszcza się możliwość  kierowania uczniów na praktyki zawodowe w okresach ustawowo wolnych od  nauki. W takich przypadkach odpowiednio skrócony zostanie czas zajęć  szkolnych lub uczeń otrzymuje inny dzień wolny /zgodnie z KP/.
6. Nauka w Szkole jest odpłatna
a) Wysokość czesnego jest ustalana przez organ prowadzący i obowiązuje przez  cały cykl nauczania. Zostaje podana Rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia  przed datą przyjęcia ucznia do szkoły. Wysokość opłaty może ulec zmianie w  przypadku, gdy wskaźnik inflacji (podany przez GUS) za ubiegły rok  przekroczy 5%. Decyzję o  zmianie wysokości opłaty czesnego podejmuje  organ prowadzący i zobowiązany jest do przekazania jej w formie pisemnej   (za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym) rodzicom ucznia w  terminie do 31 maja. Zmiana wysokości czesnego obowiązuje w takim  przypadku od dnia 1 września.
b) Odpłatność należy uiścić w kasie szkoły lub na konto bankowe do 10-go każdego miesiąca z góry. W wyniku nieterminowego wniesienia opłaty szkoła ma prawo naliczyć odsetki w wysokości 0,5% za każdy dzień.
c) W wypadku nie uiszczenia opłaty przez dwa miesiące, na wniosek Dyrektora Szkoły Rada Pedagogiczna  może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach ucznia lub skreśleniu z listy uczniów. W takim przypadku uczeń nie może rościć sobie pretensji o zwrot czesnego.
d) Nieobecność na zajęciach, bez względu na jej powód, nie zwalnia od obowiązku wniesienia opłaty.
e) W wypadku rezygnacji ucznia z kontynuowania nauki w trakcie roku szkolnego bez szczególnie ważnych przyczyn, szkoła może żądać pokrycia poniesionych z tego tytułu strat w wysokości do 50% stawki ustalonej na bieżący rok szkolny.
Wniosek o wysokości takiej opłaty stawia Dyrektor Szkoły.
f) Rezygnacja z kontynuowania nauki musi mieć formę pisemną  i winna być podpisana przez osobę, która zapisywała ucznia do szkoły.
g)Odpłatność za naukę w okresie od 1 września - do 31 czerwca wynosi 100% stawki, a za miesiące lipiec i sierpień po 50% stawki.
7. Szkoła, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy MEN, sporządza Regulamin oceniania klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin nie może być sprzeczny z obowiązującymi przepisami.
8. Po ukończeniu szkoły uczeń (absolwent) może przystąpić do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zasady przeprowadzenia  egzaminów określają odpowiednie przepisy MEN i CKE.
9. Szkoła zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających wykształcenie wymagane w szkołach publicznych.
10. Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programu nauczania i wychowania a także innych zadań statutowych.


Rozdział 8
Cele i zadania szkoły

§11

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
1. Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości
       uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania i predyspozycje psychofizyczne, przygotowanie do życia w społeczeństwie,
       przedsiębiorczości w działalności zawodowej oraz zapewnienie
       bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i socjalnego w czasie pobytu w szkole.

       2. Do zadań szkoły w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczo-
       opiekuńczej należy w szczególności:
a) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa maturalnego oraz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
b) pomoc absolwentom szkoły w świadomym wyborze kierunków dalszego kształcenia,
       c) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
d) sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły,
e) wskazywanie alternatywy dla zagrożeń społecznych młodego człowieka, upowszechnianie zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,
f) kształtowanie postaw dojrzałej osobowości, odznaczającej się otwartością na innych ludzi, życzliwością wobec innych oraz odpowiedzialnością za drugiego człowieka,
g) rozwijanie wrażliwości na krzywdę innych ludzi, dążenie do budowania więzi miedzy pokoleniami,
h) pogłębianie miłości i szacunku do Ojczyzny,
i) wdrażanie do dyscypliny i szacunku do pracy,
j) poszanowanie indywidualności uczniów i ich prawa do własnej
 oceny rzeczywistości,
k) umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów,

§12

1. Statutowe cele i zadania szkoły realizują nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współdziałaniu z organami szkoły, organizacjami szkolnymi, poprzez:
       a) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności w celu uzyskania świadectwa maturalnego oraz świadomego i właściwego wyboru dalszego kierunku kształcenia, wyrażone w:
- efektywnym wykorzystaniu czasu każdej jednostki lekcyjnej,
- racjonalnym stosowaniu najnowszych technik multimedialnych,
- ciągłym doskonaleniu zawodowym nauczycieli,
- wdrażaniu uczniów do samokształcenia oraz podnoszenia kultury ogólnej i zawodowej, 
- wskazywaniu różnorodnych źródeł informacji oraz kształtowaniu umiejętności skutecznego pozyskiwania pożądanych informacji,
2. kształtowanie środowiska wychowawczego oraz udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej, psychologicznej, zdrowotnej i profilaktycznej wyrażonej w:
       a)  dostosowaniu metod nauczania i form organizacyjnych do
       możliwości psychofizycznych uczniów,
       b) ścisłej współpracy z rodzicami uczniów poprzez zebrania
rodzicielskie, rozmowy indywidualne, pedagogizację rodziców i korespondencję,
       c) ścisłej współpracy dyrektora szkoły, wychowawców, opiekunów i
       nauczycieli w zakresie organizacji różnorodnych imprez klasowych,
       d) współpracy z funkcjonariuszami policji i innymi organizacjami
wspierającymi pracę szkoły w przypadku młodzieży niedostosowanej
społecznie, współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w
Zakopanem.
       e) prowadzeniu działań profilaktycznych przeciwdziałających
różnym formom uzależnień oraz zachowaniom niewłaściwym ze społecznego punktu widzenia,
3. Umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej wyrażone w:
       a) rozwijaniu i doskonaleniu edukacji historycznej i patriotycznej w szczególności na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie, języka
       polskiego i godzinach do dyspozycji wychowawcy,
b) organizacji i udziale w szkolnych uroczystościach rocznicowych i wycieczkach programowych mających na celu zapoznanie z historią naszego regionu,
c) udziale młodzieży w organizowanych na terenie miasta imprezach  kulturalnych,
 d) dbaniu o kulturę języka w trakcie prowadzenia zajęć,
 e) kulturze własnej nauczycieli, wychowawców i innych pracowników
  szkoły w obcowaniu z młodzieżą,
 f) tolerancji i poszanowaniu przekonań religijnych uczniów i
  pracowników szkoły.
4. Umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych  programów nauczania, wyrażone w:
 a)  umożliwianiu uczniom udziału w konkursach i olimpiadach,
 b) poszerzaniu wiadomości uczniów poprzez wskazywanie odpowiedniej
  literatury i prasy,
 c) dobieraniu zadań o podwyższonym stopniu trudności,
5. Nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do udzielania pomocy  uczniom  mającym trudności w nauce przez:
 a)  indywidualne konsultacje z uczniami,
 b) organizowanie samopomocy koleżeńskiej dla tych uczniów,
 c) szczególną współpracę z rodzicami - zapoznanie rodziców z
  zasadami skutecznego uczenia się, pomoc rodzicom w nawiązaniu    kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
 

§13

 

1. Uczniowie podczas uczestniczenia w zajęciach obowiązkowych,
 nadobowiązkowych i pozalekcyjnych przebywają pod opieką nauczycieli
 prowadzących te zajęcia. Zabronione jest zwalnianie uczniów z zajęć, za
 wyjątkiem pisemnej prośby rodziców lub nagłej sytuacji.

Rozdział 9
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.
§ 14


Ocenianie uczniów

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych  ucznia polega na  rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów  w opanowaniu przez  ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych   wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 a) formułowanie przez nauczycieli wymagań  edukacyjnych oraz     informowanie o nich uczniów  i rodziców (prawnych opiekunów)
 b) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w    formach przyjętych  w szkole, oraz zaliczanie  niektórych zajęć    edukacyjnych,
 c) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych
 d) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru)   i  warunki ich poprawiania. 
3. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych,  wynikających z  realizowanego przez siebie  programu nauczania oraz o sposobach  sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Odpowiednią   notatkę uczeń  zapisuje w zeszycie przedmiotowym, natomiast rodzice (opiekunowie prawni)  podpisem  potwierdzają fakt zapoznania się z nią.
4. Wychowawca  klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów  oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania.
5. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów)  sprawdzone  i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice  (opiekunowie   prawni) otrzymują do  wglądu na zasadach określonych przez  nauczycieli.
6. Na prośbę  ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel  ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
7. Nauczyciel   jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni  psychologiczno-pedagogicznej   lub innej poradni specjalistycznej,  dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa  w pkt 1 w stosunku do  ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub  deficyty rozwojowe, uniemożliwiające  sprostanie wymaganiom edukacyjnym  wynikającym z programu nauczania.
8. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy brać pod uwagę wysiłek  wkładany przez   ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze  specyfiki tych zajęć.
9. W uzasadnionych wypadkach uczeń może   być zwolniony na czas określony z  zajęć z wychowania fizycznego.
10. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego podejmuje  dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach  uczestnictwa w tych zajęciach, wydanej przez lekarza. Zwolnienie z zajęć  wf jest zwolnieniem z czynnego udziału w zajęciach. Uczeń powinien być  obecny na zajęciach, zapoznawać się z częścią teoretyczną tych zajęć oraz  w razie potrzeby pomagać nauczycielowi w prowadzeniu zajęć.
11. W przypadku zwolnienia ucznia  z zajęć z  wychowania fizycznego w
 dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się  "zwolniony"
12. W celu bieżącego  określenia osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć   edukacyjnych oraz dla dokonania klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej  określa się następującą  skalę ocen:
 a) ocena celujący /cel/  6
 b) ocena bardzo dobry /bdb./ 5
 c) ocena dobry /bdb./  4
 d) ocena dostateczny /ST/   3
 e) ocena dopuszczający  /dp/ 2
 f) ocena niedostateczny  /nd/ 1
13. Ocenę zachowania określa się według  skali:
 a) wzorowe /wz/
 b) bardzo dobre /bdb/
 c) dobre /db/
 d) poprawne /pop/
 e) nieodpowiednie /ndp/
 f) naganne /nag/
14. W ocenianiu bieżącym nauczyciel może stosować inne znaki i oznaczenia, w takim wypadku ich znaczne winno być wyjaśnione w dzienniku lekcyjnym na dole strony z ocenami.
§ 15


Kryteria ocen

Ustala się  następujące ogólne kryteria ocen:
1. ocenę celujący otrzymuje uczeń, który:
posiadł wiedzę  i umiejętności  znacznie wykraczające poza program nauczania   w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia oraz
biegle posługuje się zdobytymi  wiadomościami   w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania  nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub osiąga sukcesy  w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i  innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim, albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
2. ocenę bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony  programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się  zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte  programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
3. ocenę dobry otrzymuje uczeń, który:
nie w pełni opanował  je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4. ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który:
opanował  wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej klasy na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o śśrednim stopniu trudności.
5. ocenę dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne lub praktyczne, o niewielkim stopniu trudności.
6. ocenę  niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
nie opanował wiadomości i umiejętności  określonych podstawą programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach umożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim   (elementarnym) stopniu trudności.
7. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
8. Uczeń może nie być klasyfikowany z  jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania ( z wyjątkiem praktyki zawodowej).
Uczeń nie klasyfikowany z powodu  nieobecności usprawiedliwionej może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

§ 16
Kryteria oceny zachowania

Ustala się następujące kryteria oceny zachowania ucznia:
1. ocenę wzorowe otrzymuje uczeń, który:
a) bardzo sumiennie wywiązuje się z obowiązków szkolnych, systematycznie uczęszcza na zajęcia, jest punktualny, pilny i zdyscyplinowany.
b) zgodnie współdziała w procesie uczenia się z zespołem uczniowskim, udzielając pomocy koleżeńskiej  uczniom słabszym w nauce i mającym trudności w należytym wypełnianiu obowiązków szkolnych.
c) przestrzega wszystkich norm regulaminu uczniowskiego
d) życzliwie i uprzejmie odnosi się do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e) jest uczciwy i prawdomówny,
f) przestrzega zasad kulturalnego zachowania się,
g) dba o kulturę języka,
h) przestrzega zasad higieny osobistej, dba o estetykę swojego ubioru i wyglądu,
i) sumiennie wypełnia przydzielone mu zadania związane z życiem klasy, szkoły i śśrodowiska, cechuje go odpowiedzialność,
j) aktywnie bierze udział we wszelkich formach wolontariatu organizowanych przez szkołę, szczególnie na rzecz osób starszych lub niepełnosprawnych. Uczeń bierze udział, w co najmniej 2 takich przedsięwzięciach w roku szkolnym i są one na bieżąco odnotowywane w dzienniku lekcyjnym. Uwzględnia się również udokumentowany udział w przedsięwzięciach organizowanych przez inne instytucje.
2. ocenę bardzo dobre otrzymuje uczeń, który:
spełnia zdecydowana większość wymagań określonych dla oceny wzorowe
3. ocenę dobre  otrzymuje uczeń, który spełnia  większość   wymagań   wymienionych w punkcie 1, a w niektórych z nich popełnia drobne uchybienia.
4. ocenę  poprawne  otrzymuje uczeń, który często narusza wymagania w pkt 1, przestrzega jednak zasadniczych postanowień regulaminu szkolnego
5. ocenę nieodpowiednie  otrzymuje uczeń, który: jest nieobowiązkowy i niezdyscyplinowany, opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się, niewłaściwie zachowuje się na lekcjach,  jest leniwy, lekceważy obowiązki szkolne, nie wykonuje poleceń  nauczycieli,
6. ocenę naganne  otrzymuje uczeń, który:
a) jest nieobowiązkowy i niezdyscyplinowany, opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, spóźnia się, niewłaściwie zachowuje się na lekcjach,  jest leniwy, lekceważy obowiązki szkolne, nie wykonuje poleceń  nauczycieli,
b) jest niechętny, nie współpracuje z zespołem klasowym, nie ma poczucia odpowiedzialności za pracę własną i całego zespołu oraz
c) ma negatywną postawę wobec szkoły, uczniów i nauczycieli, często przekracza  zasady regulaminu  uczniowskiego oraz
d) często narusza zasady kulturalnego zachowania i wyrażania się.
7. Ocenę zachowania  ustala wychowawcy klasy.
Wychowawca klasy zasięga opinii: nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz danego ucznia. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę, po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną  jest ostateczna.
8. Ocena zachowania może mieć wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


§ 17


Klasyfikowanie uczniów

1. Klasyfikowanie śśródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych  określonych  w szkolnym planie nauczania  i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania według skali i kryteriów określonych w  § 14 pkt 12 i 13. Termin klasyfikacji jest ustalony w kalendarzu roku szkolnego.
2. Klasyfikowanie końcoworoczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku   szkolnego, w terminie  określonym w kalendarzu roku szkolnego,
3. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć   edukacyjnych określonych w szkolnym  planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania, według skali i kryteriów określonych w § 14 pkt 12 i 13.
4. Nauczyciel winien poinformować ucznia o przewidywanej ocenie  14 dni przed terminem  klasyfikacji określonym w kalendarzu roku szkolnego.
5. W wypadku oceny niedostateczny informacja powinna być dokonana na piśmie przez wpisanie długopisem na stronie danego przedmiotu w dzienniku lekcyjnym odpowiedniej notatki zawierającej datę i nazwisko ucznia. W przypadku klasyfikacji końcoworocznej informacja o zagrożeniu uzyskaniem oceny niedostateczny powinna być wpisana w dzienniku lekcyjnym formie notatki jw. w terminie 30 dni przed klasyfikacją.
6. Uczeń ma prawo czynić starania o podwyższenie oceny klasyfikacyjnej.
7. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena  klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
8. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śśródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

§ 18
Tryb postępowania w przypadku podwyższenie oceny klasyfikacyjnej

1. Uczeń może podwyższyć ocenę tylko o jeden stopień w stosunku do przewidywanej.
2. Uczeń zgłasza nauczycielowi w czasie zajęć lekcyjnych chęć podwyższenia oceny nie później niż 10 dni przed konferencją klasyfikacyjną
3. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.
4. Sprawdzanie wiedzy odbywa się w formie pisemnej z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, techniki pracy biurowej, zajęć praktycznych, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5. Sprawdzianem objęty jest zakres materiału z całego roku.
6. Przed sprawdzianem nauczyciel informuje ucznia o ilości punktów lub innych kryteriach uzyskanych ze sprawdzianu, niezbędnych  do podwyższenia oceny.
7. Ocena ustalona w ten sposób jest ostateczna i winna być podana do wiadomości ucznia nie później niż na 4 dni przed konferencją klasyfikacyjną. Jest ona jawna  dla ucznia i jego rodziców i nie może być niższa niż przewidywana.


§ 19


Tryb postępowania i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych.
2. Rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, jeżeli w trakcie roku szkolnego u ucznia lub w jego rodzinie wystąpiły okoliczności obiektywne:
a) długotrwała choroba ucznia,
b) wydarzenia losowe w rodzinie,
c) wyjątkowo trudna sytuacja rodzinna.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu informatyki, zajęć praktycznych, praktyki zawodowej oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu wakacji letnich.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący,
3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
4. Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel egzaminujący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
5. Nauczyciel egzaminujący może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a) skład komisji,
b) termin egzaminu,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu,
e) ocenę wystawioną przez komisję.
7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach.
8. W przypadku uznania przez rodziców, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa, mają oni możliwość zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń w ciągu 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
9. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września b.r.


§ 20


Tryb postępowania i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych  przepisów   indywidualny tok, program nauki lub celem uzupełnienia różnic programowych w wypadku zmiany szkoły. W takim wypadku ilość egzaminów klasyfikacyjnych jest nieograniczona.
4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu w obecności  dyrektora szkoły lub nauczyciela przez niego wyznaczonego.
5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się   w następujących terminach   
a) klasyfikacja śródokresowa  -  14 dni po zakończeniu ferii  zimowych
b) klasyfikacja końcoworoczna  -  w ostatnim tygodniu wakacji
c) w wyjątkowych wypadkach (np. choroba ucznia, ciąża itp.)  Rada Pedagogiczna może wyznaczyć inne terminy
jednak nie później niż do 31 września b.r.
7. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej
a) część pisemna  -  uczeń otrzymuje zestaw pytań lub zadań  do rozwiązania w czasie  45 - 90 minut
b) część ustna  -  uczeń losuje zestaw pytań lub zadań do rozwiązania (po przygotowaniu się  20 minut). Zestawy do egzaminu przygotowuje nauczyciel przy akceptacji dyrektora. Powinny one zawierać pytania (zadania) o zróżnicowanym stopniu trudności  z zakresu materiału przerobionego w okresie, który obejmuje  egzamin klasyfikacyjny.
10. Zdrajcy otrzymuje jedna ocenę łączną. Zostaje ona wpisana do pracy pisemnej wraz z krótkim  uzasadnieniem. Ocenę łączną wpisuje nauczyciel do dziennika lekcyjnego, a w wypadku klasyfikacji końcoworocznej również do  arkusza ocen.
11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
f) skład komisji,
g) termin egzaminu,
h) pytania egzaminacyjne,
i) wynik egzaminu,
j) ocenę wystawioną przez komisję.
12. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach jest on przechowywany i archiwizowany wraz z arkuszami ocen
8. Nieobecność ucznia na egzaminie klasyfikacyjnym może  być usprawiedliwiona wyłącznie zaśświadczeniem lekarskim. W takim wypadku dyrektor  szkoły wyznacza nowy termin  w ciągu 7 dni od daty  ustania przyczyny nieobecności.
9. Uczeń, który z egzaminu klasyfikacyjnego uzyska ocenę niedostateczny w wypadku klasyfikacji:   
a) końcoworocznej  może przystąpić do egzaminu poprawkowego zgodnie obowiązującymi   przepisami MEN
b) śródokresowej postępuje zgodnie  z wymogami edukacyjnymi  ustalonymi przez nauczyciela danego przedmiotu.
10. Ustalona przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną  jest ostateczna.

§  21


Promowanie uczniów.

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu o zwolnieniu z wychowania fizycznego, uzyskał  oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
2. Uczeń, który nie spełnił wyżej określonych warunków nie otrzymuje promocji i powtarza tą samą klasę.
3. Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu promocji podejmuje Rada Pedagogiczna zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy.
5. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
6. Egzamin poprawkowy składa się  z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin    powinien mieć przede  wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
7. Egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć  laboratoryjnych lub innych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń)  ma formę zadań  praktycznych.
8. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza  Dyrektor szkoły w  ostatnim tygodniu  ferii  letnich.
9. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor  szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze  - jako przewodniczący komisji,
b) Nauczyciel  prowadzący dane zajęcia edukacyjne  -  jako egzaminujący
c) Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
10. Egzaminator, o którym mowa  powyżej, może  być zwolniony z udziału w pracy  komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę  egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia  edukacyjne,  z tym, że powołanie nauczyciela  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem  tej szkoły.
11. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
a) skład  komisji,
b) termin egzaminu,
c) pytania egzaminacyjne,
d) wynik egzaminu
e) ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach  ucznia.
12. Uczeń, który  z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż 7 dni po ustaniu przyczyny nie przystąpienia do egzaminu.
13. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i  powtarza klasę.        

§ 22


Praktyka zawodowa

1. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę.
2. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
3. Praktyki zawodowe uczniów mogą być organizowane w czasie całego roku szkolnego, w tym również w okresie ferii letnich.
4. W przypadku organizowania praktyk zawodowych w okresie ferii letnich odpowiedniemu skróceniu ulega czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki.
5. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na  praktykach zawodowych oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu.
6. Dobowy wymiar godzin zajęć praktycznej nauki zawodu uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przedłużenia dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu dla uczniów w wieku powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin, przy zachowaniu tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych, określonych w ramowym planie nauczania. Przedłużenie dobowego wymiaru godzin zajęć praktycznej nauki zawodu jest możliwe tylko u tych pracodawców, gdzie przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej organizacji.
8. Praktyczna nauka zawodu może być organizowana w systemie zmianowym, z tym, że w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
9. Praktyczna nauka zawodu uczniów jest prowadzona indywidualnie lub w grupach. Liczba uczniów w grupie powinna umożliwiać realizację programu nauczania dla danego zawodu i uwzględniać specyfikę nauczanego zawodu, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy w sprawie prac wzbronionych młodocianym, a także warunki lokalowe i techniczne w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu.
10. Podziału uczniów lub młodocianych na grupy dokonuje odpowiednio dyrektor szkoły lub pracodawca.
11. Umowę o praktyczną naukę zawodu zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
12. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu praktycznej nauki zawodu.
13. Umowa określa:
a) nazwę i adres podmiotu przyjmującego uczniów na praktyczną naukę zawodu oraz miejsce jej odbywania,
b) nazwę i adres szkoły kierującej uczniów na praktyczną naukę zawodu,
c) zawód, w którym prowadzona będzie praktyczna nauka zawodu,
d) nazwę i numer realizowanego programu nauczania dla danego zawodu,
e) listę uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu, z podziałem na grupy,
f) zakres praktycznej nauki zawodu
g) terminy rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki zawodu,
h) prawa i obowiązki stron umowy,
i) sposób ponoszenia przez strony umowy kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu wraz z kalkulacją tych kosztów,
j) dodatkowe ustalenia stron umowy, związane z odbywaniem praktycznej nauki zawodu.
14. Szkoła kierująca uczniów na praktyczną naukę zawodu:
a) nadzoruje realizację programu praktycznej nauki zawodu,
b) współpracuje z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu,
c) zapewnia ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
15. Przed przystąpieniem do praktyki uczeń zobowiązany jest do odbycia szkolenia w zakresie przepisów BHP i ppoż. obowiązujących na danym stanowisku pracy.
16. Zgłaszając się na praktykę zawodową uczeń musi posiadać książeczkę zdrowia z aktualnymi badaniami lekarskimi.
17. Uczeń winien pracować w stroju wymaganym na danym stanowisku pracy (mundurek lub odzież robocza). Na widocznym miejscu winien być przytwierdzony identyfikator szkolny.
18. Opuszczone dni praktyki z powodu choroby potwierdzone zaśświadczeniem lekarskim winny być odpracowane w dni wolne od praktyki. Niezastosowanie się do w/w jest równoznaczne z nie zaliczeniem praktyki, co związane jest z nie otrzymaniem promocji do klasy programowo wyższej. Jeżeli ilość opuszczonych dni jest tak duża, że uczeń nie jest w stanie nadrobić ich w trakcie trwania praktyki (do wyznaczonego terminu egzaminu) uczeń zobowiązany jest  do odpracowania zaległości w trakcie trwania  nauki (popołudnia lub dni wolne) lub w czasie wolnym od nauki (wakacje lub ferie). Zobowiązany jest również do złożenia pisma wyjaśniającego jego nieobecności i pisemnej prośby o wyznaczenie indywidualnego terminu  egzaminu z praktyki zawodowej. Kierownik szkolenia zawodowego w porozumieniu z zakładowym opiekunem praktyk, rodzicami ucznia oraz uczniem ustala termin odbywania praktyki, harmonogram oraz termin egzaminu. Egzamin nie może odbyć się później niż do końca roku szkolnego tj. 31 sierpnia danego roku.
19. W czasie praktyki uczeń winien wykonywać polecenia osób, którym w czasie praktyki podlega.
20. Po każdym dniu praktyk uczeń winien dokonywać  zapisu w dzienniku praktyk w kolejności: data, godziny pracy, stanowisko, wykonywane czynności, konspekt wiadomości, jakie winien zdobyć z danego dnia zgodnie z programem praktyki.
21. Praktyka zawodowa kończy się egzaminem pisemnym oraz ustnym zgodnym z programem praktyki i dostosowanym formą do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
22. O ocenie końcowej z praktyki decyduje:
a) ocena zakładowego opiekuna praktyk,
b) wnioski zawarte w protokołach kontroli praktyk,
c) wiadomości zawarte w dzienniku praktyk,
d) ocena z egzaminu przeprowadzonego w szkole.


Rozdział 9
Prawa i obowiązki pracowników i uczniów szkoły

§ 23


Pracownicy szkoły

1. Prywatne Technikum Hotelarskie w Zakopanem dla celów dydaktycznych   zatrudnia:
a) Nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami i uprawnieniami pedagogicznymi,  (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia)
b) osoby zawodowo związane z pracą w hotelarstwie i turystyce, o wysokich      kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy pedagogicznej, (w formie umowy o pracę lub umowy zlecenia).
2. Prawa i obowiązki w takim wypadku określa Kodeks Pracy lub też są one każdorazowo określane w umowie.
3. W celu sprawowania opieki wychowawczej nad uczniami powołuje się wychowawców klas, do zadań, których należy:
a) otaczanie indywidualną opieką każdego ucznia,
b) organizowanie wspólnie z uczniami oraz ich rodzicami różnych form życia    zespołowego, współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie w zakresie   koordynacji ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów i       ewentualnie indywidualnej opieki,
c) utrzymywanie kontaktu z rodzicami ucznia

§ 24


Uczniowie szkoły

1. Obowiązki ucznia
a) Obowiązkiem ucznia jest udział (w sposób aktywny)  we wszystkich zajęciach praktycznej nauki zawodu, a każdą nieobecność usprawiedliwić w formie pisemnej.
b) Uczeń ma obowiązek punktualnie uczęszczać na zajęcia edukacyjne, przygotowywać się do nich oraz właściwe zachować w ich trakcie.
c) W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń musi usprawiedliwić swoją nieobecność w ciągu 2 tygodni od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwienie nieobecności musi mieć formę pisemną.
d) Obowiązkiem ucznia jest dbanie o dobrą atmosferę w szkole, pomoc koleżeńską w nauce i innych problemach szkolnych.
e) Każdy uczeń ma obowiązek dbać o dobre imię szkoły, szanować tradycję i godnie reprezentować szkołę na zewnątrz.
f) Za wykroczenia przeciwko obowiązkom ucznia oraz regulaminowi, uczeń może być ukarany przez nauczyciela, wychowawcę klasy lub Dyrektora Szkoły ustnym lub pisemnym upomnieniem. W przypadku ponownego wykroczenia przeciwko obowiązkom ucznia i regulaminowi, otrzymuje on pisemną naganę Dyrektora Szkoły. Upomnienie lub nagana może być udzielona uczniowi wobec klasy, szkoły lub rodziców (prawnych opiekunów). Wobec rażących uchybień Rada Pedagogiczna może wystąpić do Dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów, z klauzulą natychmiastowej wykonalności.
g) Obowiązkiem ucznia jest regularne opłacanie  czesnego.
h) Uczeń zobowiązany jest przestrzegać statutu szkoły i związanych z nim regulaminów.

2. Prawa ucznia
a) Uczeń ma prawo do poszanowania swej osoby, zapewniające nietykalność i godność osobistš.
b) Uczeń ma prawo do bezpiecznego pobytu w szkole, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
c) Uczeń ma prawo do pomocy ze strony dyrektora szkoły, wychowawcy i innych nauczycieli w rozwiązywaniu swoich problemów.
d) Uczeń ma prawo do rzetelnej oceny swojej wiedzy, egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych. Zasady egzaminów określają odrębne przepisy.
e) Uczniowie wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce, zachowaniem, pracą na rzecz szkoły i pracą społeczną na rzecz śśrodowiska mają prawo do pochwały i nagrody wobec klasy lub całej szkoły.
f) Najlepszy uczeń szkoły ma prawo do stypendium Prezesa Rady Ministrów na podstawie odrębnych przepisów.
g) Uczniowie mają prawo do wcześniejszej informacji o czekających ich pisemnych sprawdzianach wiadomości. Informacja ta powinna być podana z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku niskiej frekwencji w wyznaczonym dniu nauczyciel ma prawo przeprowadzić sprawdzian w dowolnym terminie.
h) W ciągu tygodnia mogą odbyć się, co najwyżej trzy sprawdziany pisemne w klasie. Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli przesunięcie sprawdzianu nastąpiło na prośbę uczniów.
i) Prace pisemne uczniów winny być poprawione i omówione w ciągu dwóch tygodni. Ocena sprawdzianu jest jawna dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub rodziców nauczyciel powinien ocenę uzasadnić i umożliwić uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) wgląd w ocenioną pracę.
j) Uczeń ma prawo: korzystać z wszelkiego rodzaju zajęć organizowanych przez szkołę, zapoznać się z programem nauczania, jego treścią oraz stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, brać udział w organizacji życia szkolnego, żądać pisemnego potwierdzenia  swojego działu w zajęciach, ich wymiaru zakresu oraz wniesionych przez niego opłat za naukę.


§ 25


Kary i  nagrody dla uczniów

W procesie edukacyjnym szkoła stosuje system kar, nagród i wyróżnień. Celem nadrzędnym jest dobro ucznia oraz:
osiąganie wysokiego poziomu wykształcenia ogólnego i zawodowego,
osiąganie bardzo dobrych wyników w nauce,
promowanie postaw i zachowań  pozytywnych społecznie,
eliminowanie negatywnych wzorców społecznych i zawodowych.


§ 26


Kary
1. Upomnienie ustne
Drobne wykroczenia i naruszenia regulaminów oraz zasad poprawnego zachowania się ucznia  winno być wytknięte przez nauczyciela, wychowawcę klasy lub dyrektora. Może odbyć się w rozmowie osobistej jak również  w obecności klasy  lub rodziców.

2. Upomnienie na piśmie
W wypadku poważniejszego naruszenia obowiązujących przepisów lub zasad dobrego zachowania się, jak również braku reakcji na upomnienie ustne – Dyrektor szkoły udziela upomnienia na piśmie z powiadomieniem rodziców. Upomnienie takie może być podane do wiadomości  klasy lub szkoły i  winno mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia  (śródroczną lub końcoworoczną).

3. Nagana
Rażące naruszenie obowiązujących przepisów, zasad  poprawnego zachowania lub kolejne  /po upomnieniu na piśmie/  poważne naruszenie przepisów, powoduje otrzymanie nagany na piśmie. Nagany udziela Dyrektor szkoły, po konsultacji z wychowawcami klas i przy ich akceptacji. Kara nagany przekazywana jest  rodzicom oraz podawana do wiadomości całej szkoły. Uczeń, który otrzymał karę nagany winien otrzymać na koniec roku ocenę z zachowania - naganne.

4. Skreślenie z listy  uczniów  szkoły
Decyzję o skreśleniu z listy uczniów szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły wobec ucznia, który w sposób  rażący naruszył obowiązujące prawo lub przepisy. Decyzję taką można również podjąć w stosunku do ucznia, który   w sposób  systematyczny dokonuje różnego rodzaju wykroczeń i nie reaguje zmianą  swojego postępowania na udzielone kary, upomnienia i  nagany. Rada Pedagogiczna może wystąpić do Dyrektora o skreślenie ucznia z listy uczniów, z klauzulą natychmiastowej wykonalności.
Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniając Dyrektora Szkoły do skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadku:
a) świadomego działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla  innych uczniów lub pracowników Szkoły,
b) rozprowadzania i używania środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków,
c) świadomego fizycznego lub psychicznego znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych innych uczniów, nauczycieli lub pracowników szkoły,
d) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego,
e) kradzież,
f) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo,
g) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej,
h) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego,
i) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych śśrodków dyscyplinujących,
j) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej,
k) fałszowanie dokumentów szkolnych,
l) popełnienie innych czynów karalnych w śświetle Kodeksu Karnego.

5. Zawieszenie w prawach ucznia.
Działanie doraźne, podejmowane przez Dyrektora szkoły lub Radę Pedagogiczną w wypadku uzasadnionych podejrzeń o naruszenie przez ucznia prawa lub rażące naruszenie obowiązujących przepisów regulaminu szkoły. Ma na celu odseparowanie ucznia od społeczności szkolnej do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności wykroczenia. O fakcie zastosowania takiej formy, należy bezzwłocznie zawiadomić rodziców ucznia. Uczeń "zawieszony”"nie ma prawa przebywać na terenie szkoły.


§ 27


Tryb i sposób odwołania od kar

Od wszystkich w/w form kary, uczeń może odwołać się do Rady Pedagogicznej. Odwołanie winno mieć formę pisemną. Rada Pedagogiczna w terminie 14 dni winna rozpatrzyć odwołanie, uwzględniając wszelkie aspekty sprawy. Decyzja Rady Pedagogicznej jest decyzją ostateczną.


§ 28


Nagrody
1. Pochwała ustna
Każde postępowanie ucznia w sposób pozytywny wykraczające poza standardy i przyjęte normy, winno być nagrodzone i docenione przez nauczyciela, wychowawcę klasy lub dyrektora. Pochwała może być przekazana w rozmowie indywidualnej jak również w obecności klasy, szkoły lub rodziców.

2. Pochwała na piśmie
Może mieć różne formy listu pochwalnego, dyplomu, itp. i może być podana do wiadomości klasy, szkoły lub rodziców, z dołączeniem do akt ucznia lub wpisaniem na śświadectwo szkolne.
Pochwały na piśmie udziela Dyrektor lub Rada Pedagogiczna. Powinna ona mieć wpływ na ocenę z zachowania.
Winna być stosowana w wypadku:
a) osiągnięcia bardzo dobrych wyników w nauce,
b) wysokiej frekwencji,
c) postępowania przekraczającego w sposób pozytywny ogólnie przyjętych norm i zasad.
Ta forma nagrody może być powiązana z upominkiem rzeczowym, szczególnie na koniec roku szkolnego.

3. Nagrody finansowe
Nie mogą mieć formy wypłaty gotówki. Dyrektor szkoły w stosunku do uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce lub wyróżniających się szczególnie działalnością na rzecz szkoły, może czasowo obniżyć wysokość czesnego lub pokryć koszt wycieczki, kursu lub innej formy edukacyjnej. Następuje to na pisemny wniosek zainteresowanego.

4. Szkoła może stosować również inne formy nagradzania najlepszych uczniów. Jest to uzależnione od możliwości finansowych szkoły oraz indywidualnych potrzeb ucznia.


Rozdział 10


Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej.
2. Szkoła może posiadać szczegółowe regulaminy, jednak nie mogą one być sprzeczne z niniejszym Statutem.
3. Rada Pedagogiczna  upoważnia Dyrektora Szkoły  do tworzenia tekstu ujednoliconego w przypadku zmian dokonywanych w Statucie.
4. Statut Prywatnego Technikum Hotelarskiego w Zakopanem znajduje się do wglądu w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
                  


Osoba prowadząca szkołę
Prywatne Technikum Hotelarskie
w Zakopanem
Dyrektor Szkoły
Jan Kurzysz

Zakopane 31.08.2007r.